หลักสูตรอนุบาล

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมในแนวการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยสอดคล้อง กับคุณลักษณะตามวันและเป็นไปตามคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการ ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของ กระทรวง ศึกษาธิการ เน้นกิจกรรมที่เรียน รู้จากประสบการณ์จริงโดยผ่านการเล่น มีกิจกรรมหลัก3 กิจกรรม ได้แก่

 • 1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

  เป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการด้านร่างกายให้ นักเรียนได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ อย่างอิสระ ตามจังหวะของเพลง เครื่องเคาะจังหวะหรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รับการ พัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา

 • 2. กิจกรรมเสรี(เล่นตามมุม)

  เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนเล่นภายในห้องเรียน จัดเป็นมุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มุมบ้าน มุมหนังสือ มุมศิลปะ มีสื่ออุปกรณ์ที่ หลากหลาย มีทั้งของจริงและของจำลอง จัด บรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมือนบ้านของ นักเรียนมีโอกาสเลือกเล่นอย่างอิสระ

 • 3. กิจกรรมสร้างสรรค์

  ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมทางด้านการเสรอมความคิดและสร้างจินตนาการสำหรับเยาวชน โดยได้นำเอาความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การทำอาการ การวาดภาพระบายสี การเล่นกีฬา ทั้งนี้เพื่อสร้างพัฒนาการของเด็กๆให้เรียนรู้และสามารถจดจำเอาสื่งที่ได้รับไปใช้งานได้จริง

 • พันธกิจ

  จัดทำหลักสูตรระดับปฐมวัยโดยมีโครงสร้างหลัก สูตรตามวิชาการเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็ก ให้เป็นไปตามเป้าหมายส่งเสริมเด็กในมีพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมกิจกรรม การเคลื่อนไหวและจังหวะ

 • กิจกรรมส่งเสริมทักษะ

  กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเสรี, กิจกรรมเสริมประสบการณ์, กิจกรรมกลางแจ้ง, กิจกรรมเกมส์ฝึกทักษะการคิด, กิจกรรมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้, กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากของจริงโดยผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตาม สภาพชุมชน

 • เป้าหมาย

  - เด็กทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
  - เด็กทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  - เด็กทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาท
  - เด็กทุกคนมีทักษะด้านการคิดด้านภาษา
  - คุณครูทุกคนมีความรู้/ความสามารถในการ
  จัดกิจ กรรมให้เด็กเป็นศูนย์กลาง
  - มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับเด็ก