เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567-2568

เปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ


สอบถามรายละเอียด โทร 02-910-8001 มือถือ 08-3436-3456, 062-942-9142

การรับสมัครและระเบียบการ

แผนกเด็กเล็ก/เตรียมอนุบาล
แผนกอนุบาล

# นักเรียนชาย – หญิง
# อายุต่ำกว่า 3 ปี
# เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 15.00 น.
# เว้นวันหยุดราชการ
# การเรียน แบ่งเป็นรายเดือน
# ไม่มีปิดเทอม
# รับดูแลล่วงเวลา

# นักเรียนชาย – หญิง
# อายุ 3 – 5 ปี
# เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 15.00 น.
# เว้นวันหยุดราชการ
# การเรียน แบ่งเป็น 2 เทอม
#SUMMER CAMP เดือน ต.ค. / มี.ค. / เม.ย.
# รับดูแลล่วงเวลา

หลักฐานการสมัคร

* สำเนาสูติบัตร
* สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา มารดา บุตร)
* สำเนาบัตรประชาชน (บิดา มารดา)
* รูปถ่ายนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
* รูปถ่ายผู้ปกครอง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
* แผนที่บ้าน (กรณีใช้รถโรงเรียน)
* ใบรับรอง/สมุดพก (กรณีนักเรียนศึกษาต่อเนื่อง)