select your version ......English Version
 
 
 
 
 
หน้าแรก
ประวัติ โรงเรียน
คณะผู้บริหาร
ภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

การรับสมัครเรียน

หลักสูตรการเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน

เว็บบอร์ด ถามมา-ตอบไป

เว็บบอร์ดเก่า

แผนที่เส้นทาง,การเดินทาง

ติดต่อโรงเรียน

 
 
 

 
 

หลักสูตรอนุบาล

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัด
กิจกรรมในแนวการเตรียมความพร้อม
เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่น
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยสอดคล้อง
กับคุณลักษณะตามวันและเป็นไปตามคุณ
ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของ
กระทรวง ศึกษาธิการ เน้นกิจกรรมที่เรียน
รู้จากประสบการณ์จริงโดยผ่านการเล่น
มีกิจกรรมหลัก3 กิจกรรม ได้แก่


1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
เป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการด้านร่างกายให้
นักเรียนได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ อย่างอิสระ
ตามจังหวะของเพลง เครื่องเคาะจังหวะหรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รับการ
พัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ
สังคมและสติปัญญา

2. กิจกรรมเสรี(เล่นตามมุม)
เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนเล่นภายในห้องเรียน

จัดกิจกรรมเป็นมุมต่าง ๆ เช่น มุมบล็อก มุมบ้าน
มุมหนังสือมุมสัมผัส มุมศิลปะ มีสื่ออุปกรณ์ที่
หลากหลาย มีทั้งของจริงและของจำลองจัด
บรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมือนบ้านของ
นักเรียนเอง นักเรียนมีโอกาสเลือกเล่นอย่างอิสระ
ตามความสนใจเพราะบางขณะผู้เรียนมีความ
สนใจและความต้องการที่แตกต่างกัน


3. กิจกรรมสร้างสรรค์
เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กแสดงความคิดผ่าน
งาน ศิลปะเช่น วาดภาพ ด้วยสีเทียน สีน้ำ ตัดปะ
ปั้นดินน้ำมัน ฯลฯซึ่งเด็กสามารถเลือก กิจกรรม
อย่างอิสระตามความสนใจและความสามารถ
ของตน ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์
ความรู้สึกจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์พันธกิจ (Mission)

จัดทำหลักสูตรระดับปฐมวัยโดยมีโครงสร้างหลัก
สูตรตามวิชาการเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็ก
ให้เป็นไปตามเป้าหมายส่งเสริมเด็กในมีพัฒนา
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
โดยผ่านกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเสรี
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมเกมการศึกษาเน้นฝึกทักษะการคิด

กิจกรรมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ส่งเสริมการเรียนรู้จากของจริงโดยผ่านประสบ
การณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตาม
สภาพชุมชน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น ไปทัศนศึกษา
ทำขนมการสาธิต การทดสอบการเล่นบทบาท
สมมุติ การเล่นทั้งภายในและภายนอก

พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ เช่น การประชุม
อบรมภายในโรงเรียนและส่งครูเข้ารับการอบรม
ศึกษาดูงาน เข้าร่วมเป็นกรรมการในการวัดกิจ
กรรมต่างๆสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน

- จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้
สะอาดโดยใ่ช้ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

- จัดให้ชุมชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษาในโอกาสต่างๆ

- เป้าหมาย
- เด็กทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้เหมาะ
สมกับวัย
- เด็กทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- เด็กทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาท
แบบไทยๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
- เด็กทุกคนมีทักษะด้านการคิดด้านภาษา
- คุณครูทุกคนมีความรู้/ความสามารถในการ
จัดกิจ กรรมให้เด็กเป็นศูนย์กลาง
- มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็กให้สมบูรณ์
- มีสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็ก มีส่วนร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก


 
เปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาล
ผู้ปกครองท่านใด
ต้องการนำบุตรหลานมาสมัครเรียน
สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได

คลิ้กที่นี่
@ 2006 ร.ร.พิริยะโยธิน โทร 02-910-8001-2 มือถือ 086-8889488 หรือ กดที่นี่