โรงเรียนพิริยะโยธิน 
ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1