โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนพิริยะโยธิน,ร.ร.พิริยะโยธิน,โรงเรียนพิริยะโยธิน,โรงเรียนอนุบาล,ย่านประชาชื่น ,ประชาชื่น,บางซื่อ

วันนี้
สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน
ขณะนี้ประเทศไทยของเราได้เข้าสู่
AEC อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่
ปลายปีที่แล้ว นับว่าเป็นการเปิด
กว้างในทางด้านเสรีของการค้า
ประกอบอาชีพของประชาชน

ทางโรงเรียนพิริยะโยธินเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง
นี้มาโดยตลอด จึงต้องพัฒนาการเรียน การสอน ในรูป
แบบที่ทันสมัยส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เป็นความรู้ทาง
ด้านภาษาศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีการการ
เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่เข้า
เรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดให้มีการไปทัศนศึกษา
ตามสถานที่ต่าๆ ซึ่งเป็นความรู้นอกห้องเรียน ขอให้ ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าทางโรงเรียนได้มอบสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับ
บุตรหลานของท่าน เพื่ออนาคตของเด็ก
อ.พรรณนิภา รอดประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาต


ภาพกิจกรรมการเรียน การสอน
ฐานกิจกรรม แห่งความมันส์

ภาพกิจกรรมการเรียน การสอน
เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/ 2559
ของนักเรียนชั้น อนุบาล 2


 

กิจกรรมฝึกหัดการวาดภาพและงานศิลปะระบายสีภาพ

Art for Biriyayodhin Nursery

ผอ.เข้ารับโล่ยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กพิริยะโยธินดีเด่น
ติดต่อกัน เป็นปีที่ 5 ขอร่วมแสดงความยินดีกับความ
สำเร็จในครั้งนี้และขอขอบคุณผู้ดูแลเด็กทุกคนที่เป็น
แรงสำคัญเสมอมาอีกทั้งผู้ปกครองที่ให้ความสนับสนุน 
 

 
 
 
 

 
 
ร.ร.พิริยะโยธิน โทร 02-910-8001-2 มือถือ 08-3436-3456,08-3436-3456 รือ กดที่นี่